TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK)
2021 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI

"Yapay Zekâ Çağında Jeodezi"

25-27 KASIM 2021

TUJK 2021 Yılı Bilimsel Toplantısı oturum başlıkları ve detaylandırılmış alt başlıklar aşağıda listelenmiştir. Alt başlıklarla sınırlı olmamak üzere jeodezi biliminin ilgi alanına giren disiplin içi ve/veya disiplinler arası güncel tüm çalışmalar sözlü veya poster bildiri olarak sunulmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.


Oturum 1: Referans Koordinat Sistemleri

- Uluslararası, bölgesel ve ulusal yersel koordinat referans sistemi/çerçevesi,

- Uluslararası göksel referans sistemi/çerçevesi,

- Uluslararası, bölgesel ve ulusal düşey koordinat referans sistemi/çerçevesi,

- Jeodezik referans koordinat sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi,

- Gelişmiş yersel ve uydu/uzay ölçme teknikleri,

- Uydu/uzay jeodezisine dayalı gözlem istasyon ağları,

- Uydu/uzay jeodezisi ve referans koordinat sistemleri ile ilişkili uluslararası servislerle iş birliği.


Oturum 2: Gravite Alanı

- Kara, deniz, hava ve uydu gravimetrisi,

- Global, bölgesel ve lokal gravite alanı modellemesi,

- Gravite alanının zamana bağlı değişimi,

- Zaman değişkenli global gravite alanı modelleri ve yer/atmosfer bilimlerindeki uygulamaları,

- Jeoid belirleme,

- Deniz seviyesi değişimleri,

- Deniz yüzeyi topoğrafyası,

- Düşey datum,

- Uydu yörüngesi belirleme,

- Uydu radar altimetrisi ve uygulamaları,

- Hidrojeodezi.


Oturum 3: Jeodinamik

- Yerin dönmesi,

- Gel-git,

- Tektonik ve Yer kabuğu deformasyonu

- Sıvı katmanlarının Yerküreye etkisi,

- Gezegenlerin dinamiği,

-InSAR, LIDAR vb. yeni teknolojilerin tektonik ve Yer kabuğu deformasyonlarının belirlenmesi çalışmalarında kullanılması.


Oturum 4: Konum Belirleme ve Uygulamalar

- Yersel ve uydu bazlı konum belirleme sistemleri,

- Açık ve kapalı alan konumlama,

- Navigasyon,

- Çoklu sensör entegrasyonları,

- İnterferometrik laser ve radar uygulamaları (SAR, vb),

- Üç boyutlu jeodezik ağlarda, deformasyonların izlenmesi konusunu da içerecek şekilde, konum belirleme uygulamaları,

- Jeodezinin mühendislik çalışmalarına uygulanması,

- Uydu/uzay jeodezisi yöntemlerini kullanarak atmosferik araştırmalar,

- Kutuplarda mekânsal veri ve jeodezik uygulamalar,

- Jeodezik veri ve ürünlerin coğrafi bilgi sistemleri ile entegrasyonu,

- Coğrafi bilgi sistemlerinin jeodezik altyapılarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar.


Oturum 5: Jeodezide Yapay Zekâ Uygulamaları